START VAD ÄR CERTIFIERING OM OSS & KONTAKT

Vad är certifiering?

Frågor och svar om FR2000

Vad är FR2000?
FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer.Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system.  Kostnaden för certifiering är också  betydligt lägre än för ISO-standarderna.


Hur är det uppbyggt?
FR2000 innehåller 8 kapitel där strukturen är flödesorienterad. Detta innebär att man i praktiken kan börja uppbyggnaden från kapitel 1 till 7. Kraven på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet är integrerade på ett logiskt sätt. Kapitel  8 Bilaga Organisationsbeskrivning används som en första inventering av nuläget och kan därefter användas som ett marknadsföringsmaterial efter systemuppbyggnaden.


Vad skiljer FR2000 från ISO 9001 och ISO 14001?
Egentligen ingenting  då båda systemen är 3 partssystem  och har samma status i offentliga upphandlingar. FR2000 utgår dock förutom  från ISO delarna även från SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1( SAM ) och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3 ( SBA ). Trots detta kostar FR2000 mindre att införa och revidera. Tillsynen över revisorerna sker på samma sätt som för ISO Standarderna då revisionerna utförs av ackrediterade certifieringsorgan vilka står under SWEDAC:s kontroll.


Varför ska man välja FR2000 framför ISO?
Det finns flera goda skäl till varför man ska välja FR2000 framför ISO. Den kanske viktigaste orsaken är att FR2000 gör en tolkning av ISO-standarderna som är flödesorienterad och därmed mer pedagogisk. Det blir lättare att förstå för att man känner igen sig i sin egen verksamhet.


Får man automatiskt FR2000-certifikat om man redan är certifierad mot IS0 9001 eller 14001?
Nej, eftersom FR2000 innehåller krav på både kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, räcker inte ISO-certifikaten för att visa att man uppfyller alla krav.


Min kund kräver att jag har ett kvalitetssystem - duger FR2000?
Ja. FR2000 innehåller samtliga krav som finns i ISO 9001.


Min kund kräver att jag har ett miljöledningssystem - duger FR2000?
Ja. FR2000 innehåller samtliga krav som finns i ISO 14001.


Vi driver projektet med handledning på plats och till ett fast pris.


Hur går det till att bli certifierad?

Det finns ett antal steg som du måste gå igenom vilket beskrivs nedan:

▪ Steg 1 : Skriva en handbok som omfattar alla dina rutiner i företaget och uppfyller alla skall krav i Systemtext FR2000 2013-01-01 utgåva 2 ( 2014-03-07 ).   
Systemet skall ha varit i drift under minst 3 månader och LG ( Ledningens Genomgång ) skall vara utförd där man har behandlat gjorda Internrevisoner innan den initiala 3 parts revisonen kan utföras.  Vi hjälper till med implementeringen i företaget vilket är den viktigaste delen till att få ett fungerande ledningssystem.

▪ Steg 2 Från hemsidan www.fr2000.se / beställ och hämta ta ut och fylla i en offertförfrågan och posta den till FR2000-kontoret. Tillsammans  med offertförfrågan skall du sända med Bilaga/Organisationsbeskrivningen  som är en beskrivning av ert företag. Du skall även skicka med Miljöutredning samt kopia på LG
( Ledningens Genomgång )

▪ Steg 3 FR2000-kontoret återkommer med en offert och ett avtal som du ska acceptera.

▪ Steg 4 Den tilldelade revisorn kontaktar dig för att planera den förestående revisionen. Revisorn kommer att begära att du skickar din handbok till hen samt övrig information om företaget. Ni kommer också att bestämma en tidpunkt när hen kommer för säkertställande att systemet fungerar praktiskt .

▪ Steg 5 Revisionen genomförs hos er och en revisionsrapport skrivs med de eventuella avvikelser som upptäckts och ni får tid på er att rätta till avvikelserna.

▪ Steg 6 När allt är åtgärdat och revisorn godkänt  eventuella avvikelser sänds revisionsrapport till FR2000 kontoret  Rapporterna tillställs en panel bestående av tre personer i Rådet för FR2000 som därefter rekommenderar att företaget får ett certifikat. 

 

 KONTAKT

Gerry Erlandsson
Learn for the future LFTF AB
Box 7002 

300 07 HALMSTAD

Tel: 035-22 82 99
Mobil: 0733-22 82 99
gerry@learnforthefuture.se Claes Ekström
Västra Storgatan 11
291 32 KRISTANSTAD


Tel: 0480-228 60

Mobil: 0733-22 82 96 claes@learnforthefuture.se